🔴 Thánh Lễ trực tuyến - GP. Đà Nẵng (17h15'): THỨ HAI TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN | 10.08.2020⭕️ Trực tuyến: Thánh Lễ Thứ Hai Tuần 19 Thường Niên | 17g15 ngày 10/08/2020 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo