🔴 Thánh Lễ trực tuyến - GP. Đà Nẵng (17h15'): THỨ SÁU TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN | 28.08.2020 - Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


🔴 Thánh Lễ trực tuyến - GP. Đà Nẵng (17h15'): THỨ SÁU TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN | 28.08.2020 - Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo