🔴 Thánh Lễ trực tuyến - TGP. Sài Gòn (05h30'): THỨ HAI TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN - KÍNH THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ | Ngày 24.08.2020 - NHÀ THỜ ĐỨC BÀ SÀI GÒN🔴 Thánh Lễ trực tuyến - TGP. Sài Gòn (05h30'): THỨ HAI TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN - KÍNH THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ | Ngày 24.08.2020 - NHÀ THỜ ĐỨC BÀ SÀI GÒN

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo