LHS Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXVIII TN: PHẨM GIÁ CAO QUÝ CỦA CON NGƯỜI - Lm Px Nguyễn Văn Nhứt, OP

LHS Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXVIII TN: PHẨM GIÁ CAO QUÝ CỦA CON NGƯỜI - Lm Px Nguyễn Văn Nhứt, OP

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo