Đức TGM Giuse Nguyễn Năng giảng Lễ trao sứ vụ cho cha tân chính xứ La Vân: Linh mục để làm gì?

Đức TGM Giuse Nguyễn Năng giảng Lễ trao sứ vụ cho cha tân chính xứ La Vân: Linh mục để làm gì?

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo