Bài giảng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: "Đây bài ca ngàn trùng... thắm đượm máu đào" - Lm. Antôn Đặng Hữu Nam

Bài giảng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: "Đây bài ca ngàn trùng... thắm đượm máu đào" - Lm. Antôn Đặng Hữu Nam

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo