Lm. Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh C.Ss.R. chia sẻ với chúng ta về Chí ý tiên khởi của Thánh Anphongsô khi lập Dòng Chúa Cứu Thế.

Lm. Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh C.Ss.R. chia sẻ với chúng ta về Chí ý tiên khởi của Thánh Anphongsô khi lập Dòng Chúa Cứu Thế.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo