LHS Thứ Sáu Chúa Nhật XV TN: PHẠM LUẬT SABÁT MÀ KHÔNG MẮC TỘI - Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo