Bài giảng lễ Truyền chức Linh mục Hội Thừa Sai Việt Nam - Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long.

Bài giảng lễ Truyền chức Linh mục Hội Thừa Sai Việt Nam - Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo