🔴Thánh Lễ Trực tuyến | 17:30 | THÁNH TIMÔTHÊÔ & THÁNH TITÔ | NGÀY 26-1-2022 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG


Thánh lễ trực tuyến ngày 26-1-2022 vào lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn: thứ Tư tuần 3 mùa Thường niên - thánh Timôthêô và thánh Titô (lễ nhớ), do Lm. Đaminh Nguyễn Văn Minh chủ sự.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo