🔴Thánh Lễ Trực tuyến | 17:30 | THỨ SÁU TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN | NGÀY 11-2-2022 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG


Thánh lễ trực tuyến ngày 11-2-2022 vào lúc 17:30 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn: thứ Sáu tuần 5 mùa Thường niên, do Lm. Phanxicô Xaviê Bảo Lộc chủ sự.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo