Bài giảng của Lm. GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ CN Lễ Lá năm C, cử hành lúc 19:00 ngày 10-4-2022 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.


Bài giảng của Lm. GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ CN Lễ Lá năm C, cử hành lúc 19:00 ngày 10-4-2022 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo