Bài giảng của Lm. GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ Chúa nhật Phục sinh, tại NTĐB Sài Gòn


Bài giảng của Lm. GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ Chúa nhật Phục sinh, tại NTĐB Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo