🔴Thánh Lễ Trực tuyến | 17:30 | THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH | NGÀY 20-4-2022 | TTMV TGPSG|Lm. GB Phương Đình Toại, MI


🔴Thánh Lễ Trực tuyến | 17:30 | THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH | NGÀY 20-4-2022 | TTMV TGPSG|Lm. GB Phương Đình Toại, MI

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo