Bài giảng của Lm. GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ CN 4 PS năm C, tại Nhà thờ Đức Bà SG


Bài giảng của Lm. GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ CN 4 PS năm C, tại Nhà thờ Đức Bà SG

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo