Bài số 02: "Thánh lễ tiếng latinh theo TỰ SẮC “TRADITIONIS CUSTODES” của Đức Giáo Hoàng Phanxicô" | Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ


Bài số 02: "Thánh lễ tiếng latinh theo TỰ SẮC “TRADITIONIS CUSTODES” của Đức Giáo Hoàng Phanxicô" 

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo