Bài số 11: "DANH MỤC ÂN XÁ TRONG GIÁO HỘI" | Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ


Bài số 11: "DANH MỤC ÂN XÁ TRONG GIÁO HỘI" | Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ


Mốc thời gian bài học phụng vụ và Kinh Thánh số 11: 00:00 Lời nói đầu và Thánh hóa đầu giờ. 02:07 Hướng dẫn những chuân mực căn bản việc thực thi Tông hiến về ân xá 22:07 Danh mục các ân xá 22:42 Ơn toàn xá có thể nhận mỗi ngày 38:33 Ơn toàn xá được ban những ngày quy định 01:02:34 Ơn Tiểu xá 01:04:13 Tạ ơn và kết thúc.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo