Bài số 14:"Tiêu Chuẩn Để Biết Một Cử Hành Phụng Vụ" - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ


Bài số 14:"Tiêu Chuẩn Để Biết Một Cử Hành Phụng Vụ" - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ


Mốc thời gian (Timestamp) bài học phụng vụ và Kinh Thánh số 14: 00:00 Thánh hóa đầu giờ. 01:00 Câu chuyện dẫn nhập: hiểu rõ niềm tin Công Giáo - theo Chúa 10:36 Phụng vụ biểu lộ chức tư tế của Chúa Kitô và của Giáo Hội 30:57 Tầm quan trọng của phụng vụ. 43:25 Vai trò của các kitô hữu trong phụng vụ 48:50 Tiêu chuẩn để biết một hành vi được gọi là phụng vụ. 1:00:40 Tạ ơn và kêt thúc.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo