Bài số 19:"PHỤNG VỤ - NƠI DIỄN TẢ LỜI THIÊN CHÚA" - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ


Bài số 19:"PHỤNG VỤ - NƠI DIỄN TẢ LỜI THIÊN CHÚA" - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

Mốc Thời Gian (Timestamp): 00:00 Thánh hóa đầu giờ 01:20 Lời mở đầu 05:27 Lời Thiên Chúa trong phụng vụ Thánh 11:05 Thừa tác viên Công bố lời Chúa 22:42 Lời Chúa phải được cung kính trong phụng vụ 22:55 Giảng đài (Tòa giảng) 33:26 Nơi để sách Thánh 37:41 Trong phụng vụ chỉ dùng bản văn được trích từ Kinh Thánh 39:19 Sự thinh lặng 42:41 Thánh ca cảm hứng từ Lời Chúa

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo