Bài số 26: CỬ HÀNH THÁNH LỄ TIỆC LY NHƯ THẾ NÀO? - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ


Bài số 26: CỬ HÀNH THÁNH LỄ TIỆC LY NHƯ THẾ NÀO? - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ


Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo