Trực tiếp: Thánh Lễ ngày thứ bảy đầu tháng 05.2022 do Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang.


Trực tiếp: Thánh Lễ ngày thứ bảy đầu tháng 05.2022 do Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo