Bài giảng của Cha Matthêu Nguyễn Khắc Hy trong Thánh Lễ Mừng Kim Khánh Linh Mục Giacôbê Lê Sĩ Hiền


Bài giảng của Cha Matthêu Nguyễn Khắc Hy trong Thánh Lễ Mừng Kim Khánh Linh Mục Giacôbê Lê Sĩ Hiền

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo