Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ tạ ơn - Cộng đoàn Kinh Thánh Cầu Nguyện, ngày 27-6-2022


Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ tạ ơn - Cộng đoàn Kinh Thánh Cầu Nguyện, ngày 27-6-2022

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo