Bài số 31: THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC TRONG VIỆC ĐIỀU HÀNH PHỤNG VỤ - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ


Bài số 31: THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC TRONG VIỆC ĐIỀU HÀNH PHỤNG VỤ - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo