Bài số 34: THỪA TÁC VỤ PHÓ TẾ TRONG PHỤNG VỤ ? - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ


Bài số 34: THỪA TÁC VỤ PHÓ TẾ TRONG PHỤNG VỤ ? - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo