LHS Thứ Hai Tuần XII Thường Niên. C - Lm Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT


Chia sẻ Lời Chúa mỗi ngày: Thứ Hai ngày 20.06.2022 - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo