Trực tiếp - Thánh Lễ phong chức Linh Mục và Phó Tế: vào lúc 8g30, ngày 01/07/2022|DCCT Việt Nam


Trực tiếp - Thánh Lễ phong chức Linh Mục và Phó Tế: vào lúc 8g30, ngày 01/07/2022

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo