🔴Trực Tuyến | 7:30 | Thánh lễ giỗ 343 năm Đức cha Pierre Lambert de la Motte | 15-6-2022


🔴Trực Tuyến | 7:30 | Thánh lễ giỗ 343 năm Đức cha Pierre Lambert de la Motte | 15-6-2022

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo