🔴Trực Tuyến | 8:00 | Thánh lễ An táng Lm. Giuse NGUYỄN HỮU TRIẾT | 17-6-2022 nhà thờ Tân Sa Châu

🔴Trực Tuyến | 8:00 | Thánh lễ An táng Lm. Giuse NGUYỄN HỮU TRIẾT | 17-6-2022 nhà thờ Tân Sa Châu

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo