TRỰC TUYẾN: TAM NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - NGÀY THỨ I


TRỰC TUYẾN: TAM NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - NGÀY THỨ I

Ngày 27 tháng 06 hằng năm, Dòng Chúa Cứu Thế cùng với toàn thể Hội Thánh Mừng lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Bức linh anh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được truyền bá cách rộng rãi trên khắp thể giới để những người con của Mẹ Maria chạy đến với Mẹ qua bức linh ảnh hay làm phép lạ này.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo