Live: Edmonton, Meeting with indigenous peoples and members of the parish community, 26 July, Pope Francis


Live: Edmonton, Meeting with indigenous peoples and members of the parish community, 26 July, Pope Francis

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo