🔴Thánh Lễ Trực Tuyến | 17:30 | CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN | THỨ BẢY 9-7-2022 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ


🔴Thánh Lễ Trực Tuyến | 17:30 | CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN | THỨ BẢY 9-7-2022 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ


Thánh lễ trực tuyến: Chúa nhật 15 Thường niên năm C, do Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân chủ sự vào lúc 17:30 (17:00 lần chuỗi Mân Côi) ngày 9-7-2022 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo