🔴Trực Tuyến | 9:00 | Thánh Lễ Khánh thánh & Cung hiến Thánh đường Gx. Bình Thuận, Tgp. Sài Gòn | THỨ BẢY 9-7-2022


🔴Trực Tuyến | 9:00 | Thánh Lễ Khánh thánh & Cung hiến Thánh đường Gx. Bình Thuận, Tgp. Sài Gòn | THỨ BẢY 9-7-2022

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo