300 CÂU HỎI VỀ ĐẠO CÔNG GIÁO: 1. Làm sao chúng ta biết có Thiên Chúa?

300 CÂU HỎI VỀ ĐẠO CÔNG GIÁO | Câu hỏi 1. Làm sao chúng ta biết có Thiên Chúa? 


Tác giả: Lm. John Trigilio Jr. và Lm. Kenneth D. Brighenti Chuyển ngữ: Nhóm Majoria - Học Viện Dòng Tên Việt Nam

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo