Bài giảng Chúa Nhật 22 Thường Niên C: "Đức Khiêm Hạ Dẫn Đưa Ta Đến Với Thiên Chúa" | Lm.JB.Phương Đình Toại


Bài giảng Chúa Nhật 22 Thường Niên C: "Đức Khiêm Hạ Dẫn Đưa Ta Đến Với Thiên Chúa" | Lm.JB.Phương Đình Toại

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo