Bài giảng của Lm. GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ kính thánh Bartôlômêô, tông đồ, ngày 24-8-2022


Bài giảng của Lm. GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ kính thánh Bartôlômêô, tông đồ, ngày 24-8-2022 

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo