Bài giảng của Lm. GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ CN 19 TN năm C, cử hành lúc 19:00 ngày 7-8-2022


Bài giảng của Lm. GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ CN 19 TN năm C, cử hành lúc 19:00 ngày 7-8-2022

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo