🔴Thánh lễ trực tuyến: Thứ Hai tuần XVIII Thường Niên C |ngày 01.08.2022 | Lễ kính Thánh Anphongsô Maria Liguori


🔴Thánh lễ trực tuyến: Thứ Hai tuần XVIII Thường Niên C |ngày 01.08.2022 | Lễ kính Thánh Anphongsô Maria Liguori 

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo