Giảng lễ CHÚA NHẬT - TUẦN XX - THƯỜNG NIÊN - 8g00 - 14/08/2022 - Lm Phaolô LƯU QUANG BAO VINH, DCCT


Giảng lễ CHÚA NHẬT - TUẦN XX - THƯỜNG NIÊN - 8g00 - 14/08/2022 - Lm Phaolô LƯU QUANG BAO VINH, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo