Hai vị Hồng Y Erdő và Tagle được xem là những vị có nhiều khả năng nhất kế vị Đức Phanxicô


Hai vị Hồng Y Erdő và Tagle được xem là những vị có nhiều khả năng nhất kế vị Đức Phanxicô

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo