Live: Ngày Thánh Mẫu 2022 - Thánh Lễ Đại Trào & Nghi Thức Bế Mạc Ngày Thánh Mẫu 2022


07:00 AM Sunday August 7, 2022 - Pontifical Mass & Marian Days 2022 Closing Ceremony. 07:00 AM Chúa Nhật ngày 7 tháng 8, 2022 - Thánh Lễ Đại Trào & Nghi Thức Bế Mạc Ngày Thánh Mẫu 2022 Công Bố Ngày Thánh Mẫu lần thứ 44, 2023 tại Lễ Đài

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo