Ngày Thánh Mẫu 2022 - Thánh Lễ Đại Trào Tôn Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam


Ngày Thánh Mẫu 2022 - Thánh Lễ Đại Trào Tôn Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam


Opening Ceremony 7:00 PM Friday August 5, 2022 - Pontifical Mass in honor of the Vietnamese Martyrs. 7:00 PM Thứ Sáu ngày 5 tháng 8, 2022 - Thánh Lễ Đại Trào Tôn Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Lễ Đài. #NgayThanhMau #CacThanhTuDaoVietnam #MarianDays

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo