Trực tiếp Thánh Lễ Đại Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 2022 do Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh cử hành


Trực tiếp Thánh Lễ Đại Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 2022 do Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh cử hành

Lúc 10giờ00, 03/08/2022 - tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo