Trực Tiếp: Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam ngày 30/08/2022|ĐGM. Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ sự

Trực Tiếp: Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam ngày 30/08/2022|ĐGM. Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ sự

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo