Trực tuyến: Đại Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Toàn Quốc 2022


Trực tuyến: Đại Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Toàn Quốc 2022


Chia sẻ đề tài: Cùng Mẹ Lên Đường Loan Báo Tin Mừng Thuyết trình viên: Linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Hải DCCT Lúc 8giờ00 03/08/2022 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo