Bài giảng của Lm. GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ CN 26 TN năm C, ngày 25-9-2022 tại NTĐBSG

Bài giảng của Lm. GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ CN 26 TN năm C,  ngày 25-9-2022 tại NTĐBSG

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo