Học Kinh Thánh Bài 93: Biểu tượng con ngươi mắt hoặc đồng tử mắt - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT


Học Kinh Thánh Bài 93: Biểu tượng con ngươi mắt hoặc đồng tử mắt - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo