Làm điều không muốn cùng với Đức Tin vào Chúa - Bài giảng Chúa Nhật 29 Thường Niên C | Lm.JB.Phương Đình Toại

Làm điều không muốn cùng với Đức Tin vào Chúa - Bài giảng Chúa Nhật 29 Thường Niên C | Lm.JB.Phương Đình Toại

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo