Trực tiếp: Thánh lễ an táng Đan sỹ Linh mục Anton Nguyễn Huyền Đức (dòng Thiên An - Huế)


Trực tiếp: Thánh lễ an táng Đan sỹ Linh mục Anton Nguyễn Huyền Đức (dòng Thiên An - Huế)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo