Giảng Lễ An Táng Lm. Giuse NGUYỄN VĂN LỘC C.Ss.R (Tiến Lộc) - 6g00 - 09/12/2022 - Lm. QUANG UY.


Giảng Lễ An Táng Lm. Giuse NGUYỄN VĂN LỘC C.Ss.R (Tiến Lộc) - 6g00 - 09/12/2022 - Lm. QUANG UY.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo